Norge
Polen

Sikkerhet rundt stillas både for ansatte, brukere og berørte er det viktigste vi tar hensyn til når det kommer til vårt arbeid. Kunden skal få de riktige og ikke minst de trygge løsningene for sitt prosjekt.

Vi ser at fokuset på HMS fra byggherre og andre stadig blir mer etterspurt i vår bransje. I denne sammenhengen har vi opprettet vår egen kursavdeling. Her vil vi tilby ulike kurs som skal bidra til mer kompetanse rundt trygghet og sikkerhet på stillas, under hele byggeprosessen. Kursene har en god balanse mellom praktisk og teoretisk læring for å sikre et godt læringsutbytte.

Arek Gurgul er en dyktig kursleder som har den riktige praktiske og teoretiske kompetansen til å lede timene. Hans mål er at deltagerne skal få stort utbytte av det de lærer, og at de skal øke sin egen kompetanse slik at bransjen blir enda tryggere i fremtiden.

Modulene vi tilbyr er:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes. .

Innhold:

 • Hvorfor opplæring
 • Ulykker
 • Hvordan krefter jobber med stillas konstruksjon
 • Kort innføring i lover og forskrifter
 • Gjennomgang av ulike stillastyper
 • Fallsikring i stillas
 • Bruk av monteringsveiledninger
 • Lære å jobbe riktig og sikkert

Pris 600,-

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.

Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Innhold:

 • Ansvar – ansvarsforhold
 • Bruk av stillas
 • Lover og regler
 • Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Kontroll av stillas
 • Forskrifter
 • Forskrift om utførelse av arbeid/arbeid i høyden
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring
 • Stillasteori – oppbygning/begreper
 • Kontroll av stillasmateriell
 • Generelt ved montering av stillas

Modul 2 : 1,850 kr teori
Praktisk 1,850 kr

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.

Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra fem meter og inntil ni meter.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Innhold :

 • Ansvar – ansvarsforhold
 • Lover og regler
 • Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Kontroll av stillas
 • Forskrifter – forskrift om utførelse avarbeid/Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning/begreper
 • Generelt ved montering av stillas
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas
 • Bygging og demontering av flere typer stillas
 • Bruk av stillas
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring

Modul 3: 3,750 kr teori
Praktisk 3,750 kr

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra ni meter får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Innhold:

 • Ansvar – ansvarsforhold
 • Lover og regler – Arbeidsmiljøloven
 • Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid/Arbeid i høyden
 • Stillasteori
 • Generelt ved montering av stillas
 • Beregninger vidkraft
 • Bruk av rør og kopling
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas
 • Bygging og demontering av flere typer stillas
 • Bruk av stillas
 • Kontroll av stillas
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring

Modul 4: 7,850 kr
Praktik: 7,850 kr

§ 8-1 Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.

§ 10-2 Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

 • Relevante forskrifter
 • Fall, fallkrefter og belastninger
 • Fallpreventiv og fallarresting systemer
 • Riktig valg og bruk av fallsikringsutstyr
 • Krav til forankring
 • Kontroll før bruk
 • Redningsplan

Fallsikring kurs: 1,900 kr

Kursdatoer

Bezpieczeństwo wokół rusztowań zarówno dla pracowników, użytkowników i zainteresowanych jest najważniejszym kryterium, które bierzemy pod uwagę w naszej pracy. Klient powinien uzyskać właściwe, a przede wszystkim bezpieczne rozwiązania dla swojego projektu.

Widzimy, że koncentracja na HMS w budownictwie i innych przemysłach staje się coraz bardziej pożądana w naszej branży. W tym kontekście stworzyliśmy własny dział kursów. Oferujemy tutaj różne kursy, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji w zakresie bezpieczeństwa rusztowań podczas całego procesu budowy. Kursy mają zachowaną dobrą równowagę pomiędzy nauką praktyczną a teoretyczną, tak aby zapewnić dobre wyniki nauki.

Arek Gurgul jest wykwalifikowanym liderem kursu, który ma odpowiednie umiejętności praktyczne i teoretyczne do prowadzenia lekcji. Jego celem jest, aby uczestnicy czerpali ogromne korzyści z tego, czego się uczą, i zwiększali swoje własne kompetencje, aby przemysł budowlany stał się jeszcze bezpieczniejszy w przyszłości.

Arek może oferować kursy w języku polskim,angielskim i norweskim.

Moduły kursów , które oferujemy:

Pracodawca powinnien zapewnić , aby pracownicy korzystający z rusztowania jako platformy roboczej do wykonywania pracy na wysokości zostali przeszkoleni w zakresie użytkowania danego rusztowania, w tym przeglądu instrukcji montażu, użytkowania i demontażu, por. § 17–8 akapit drugi. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego szkolenia przed rozpoczęciem pracy.

Kurs porusza zagadnienia:

 • Dlaczego szkolenie
 • Wypadki
 • Jak siły działają na konstrukcją rusztowania
 • Krótkie wprowadzenie do przepisów ustawowych i wykonawczych
 • Przegląd różnych rodzajów rusztowań
 • Zabezpieczenie przed upadkiem z rusztowania
 • Stosowanie instrukcji montażu
 • Naucz się pracować prawidłowo i bezpiecznie

Cena: 600 kr

Pracodawca musi zapewnic przeszkolenie pracowników, którzy pracują przy montażu, demontażu, modyfikacji i kontroli rusztowań systemowych z górną podłogą rusztowania od dwóch do 5 metrów w standardowym montażu zgodnie z instrukcjami montażu producenta.

Wymóg szkolenia dotyczy również montażu, demontażu, modyfikacji i kontroli rusztowań jezdnych od dwóch do pięciu metrów wysokości.

Aby pracodawca mógł wysłać pracownika do samodzielnej pracy przy montażu, demontażu, modyfikacji i kontroli rusztowania, pracodawca musi dopilnować, aby pracownik odbył 7,5 godziny szkolenia teoretycznego i 7,5 godziny szkolenia praktycznego pod nadzorem i kierunkiem wykwalifikowanej osoby. Ponadto pracodawca musi zadbać o to, by pracownicy przeszli szkolenie odnośnie używania odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem podczas montażu, demontażu i modyfikacji rusztowań, w tym stosowania środków ochrony indywidualnej (sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem).

Kurs porusza zagadnienia:

 • Odpowiedzialność – obowiązki
 • Zastosowanie rusztowań
 • Przepisy ustawowe i wykonawcze
 • Ustawa o środowisku pracy, wymagania dotyczące systematycznego BHP
 • Kontrola rusztowań
 • Regulamin
 • Przepisy dotyczące wykonywania pracy / pracy na wysokości
 • Szkolenie teoretyczne w zakresie stosowania zabezpieczenia przed upadkiem
 • Teoria rusztowań – struktura / pojęcia
 • Kontrola materiału rusztowania
 • Ogólne informacje przy montażu rusztowań

Modul 2: 1,850 kr
Praktyka: 1,850 kr

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.

Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra fem meter og inntil ni meter.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Innhold :

 • Ansvar – ansvarsforhold
 • Lover og regler
 • Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Kontroll av stillas
 • Forskrifter – forskrift om utførelse avarbeid/Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning/begreper
 • Generelt ved montering av stillas
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas
 • Bygging og demontering av flere typer stillas
 • Bruk av stillas
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring

Modul 3: 3,750 kr
Praktyka: 3,750 kr

Pracodawca musi zapewnić, aby pracownicy, którzy pracują przy montażu, demontażu, przeróbce i kontroli rusztowań z górną podłogą rusztowania od dziewięciu metrów, zostali przeszkoleni. Dotyczy to również rusztowań, które nie są montowane w standardowej instrukcji zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy, niezależnie od wysokości górnej podłogi rusztowania.

Aby pracodawca mógł wyznaczyć pracownika do samodzielnej pracy przy montażu, demontażu, przeróbce i kontroli rusztowania, pracodawca musi upewnić się, że pracownik stosowal rusztowanie przez co najmniej sześć miesięcy, przeszedł 36 godzin szkolenia teoretycznego, a następnie 72 godziny szkolenia praktycznego pod nadzorem i pod kierunkiem wykwalifikowanej osoby. Ponadto pracodawca musi zadbać o to, by pracownicy przeszli szkolenie w uzywaniu odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem podczas montażu, demontażu i przeróbek rusztowań, w tym stosowania środków ochrony indywidualnej (sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem).

Zawartość:

 • Odpowiedzialność
 • Przepisy ustawowe i wykonawcze Ustawa o środowisku pracy
 • Przepisy dotyczące wykonywania pracy / pracy na wysokości
 • Teoria
 • Ogólnie o montażu rusztowań
 • Obliczenia sily wiatru
 • Zastosowanie rur i złączek
 • Stosowanie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem podczas budowy rusztowań
 • Budowa i demontaż kilku rodzajów rusztowań
 • Zastosowanie rusztowań
 • Kontrola rusztowań
 • Szkolenie teoretyczne w zakresie stosowania zabezpieczenia przed upadkiem

Modul 4: 7,850 kr
Praktyka: 7,850 kr

§ 8-1 Pracodawca musi zapewnić, aby pracownicy korzystający ze sprzętu i urządzeń lub zajmujący się towarami, substancjami lub produktami przeszli niezbędne szkolenie i praktykę w zakresie odpowiedniej techniki pracy, organizacji pracy, odpowiednich warunków oraz posiadali niezbędne kwalifikacje do bezpiecznego wykonywania pracy.

§ 10-2 Każdy, kto korzysta ze sprzętu roboczego, o którym mowa w § 10-1 i § 10-3, musi przejść szkolenie praktyczne i teoretyczne, które zapewni znajomość budowy, działania, cech operacyjnych i obszaru zastosowania, a także konserwacji i kontroli sprzetu roboczego. Szkolenie powinno zapewnić znajomość wymagań dotyczących bezpiecznego użytkowania i obsługi sprzetu zawartych w przepisach i instrukcjach.

Nastepnie wydaje się dokumentację, że zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przeprowadzono szkolenie praktyczne i teoretyczne.
Kurs porusza zagadnienia:

 • Odpowiednie przepisy
 • Upadki i obciążenia
 • Systemy zapobiegające i zatrzymujące upadek
 • Właściwy dobór i stosowanie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem
 • Wymagania dotyczące kotwienia
 • Sprawdź przed użyciem
 • Plan ratunkowy

Kurs na używanie szelek bepieczeństwa: 1,900 kr

Terminy kursów

KONTAKT OSS

+47 46 90 91 66
arek@oslostillasutleie.no

  Kursvirksomhet

  For tilbud eller andre henvendelser kan du ta kontakt gjennom skjemaet under her